اعتصابات کارگری!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، امروز چهارشنبه ١٩ اردیبهشت کارگران پروژه ای دشت عباس دهلران دست به اعتصاب زدند. این کارگران حقوق اسفند ماه را هنوز دریافت نکرده اند. متاسفانه کارگران این پروژه روزی ١١ ساعت با حقوق زیر کمپین کار می کنند.

همچنین کارگران کیان سازه بنوار پترو پالایش کنگان در سایت مهستان به دلیل دستمزدهای کمتر از کمپین دست به اعتصاب زدند. کارفرمای این کارگران فقط ١٠ درصد به دستمزدها اضافه کرده است. مدیرعامل فرهاد کیانپور همه کارگران را اخراج کرده است.