پتروشیمی صدف تحریم کارگری است!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، بعد از افزایش نیافتن دستمزدها به مقدار ١٥ درصد و اعتراض کارگران و دست کشیدن از کار و اخراج کارگران توسط کارفرما، با خبر شدیم پیمانکاران این پتروشیمی آگهی استخدام کارگر اعلام کرده اند.

به همه کارگران پروژه ای تاکید می کنیم برای حمایت از کارگران این پتروشیمی که در حال حاضر بیکار شده اند، از رفتن و کار کردن برای پیمانکاران این پروژه خودداری کرده تا پیمانکاران مجبور شوند کارگران بیکار کرده خود را به کار برگردانند و شرایط کمپین را قبول کنند.

سفره همه کارگران یکی است!