وام برای فرزندآوری است!

مدیرعامل بانک رفاه در سایت طلا به تاریخ ٩ اردیبهشت که منبع آن خبرگزاری ایلنا به شناسه ١٧١٨٥٣ است در پاسخ به این سوال که:« آیا علت عدم افزایش سقف وام عدم توانایی بازنشسته ها در پرداخت اقساط آن است» اظهار داشت:«موضوع پرداخت اقساط نیست. در بحث افزایش سقف وام بازنشسته ها موضوع این بود که سقف منابع بسیار محدود است و قانون هم تاکید کرده که این وام قرض الحسنه بیشتر به فرزندآوری و ازدواج اختصاص پیدا کند»

در حقیقت ایشان می گویند وامی برای بازنشستگان در نظر گرفته نشده و منابع وامی که باید به بازنشستگان داده شود به فرزندآوری اختصاص یافته است. حتمن وام های میلیاردی که به رانت خواران و اصحاب قدرت داده می شود برای زایمان های صد قلو و بیشتر است.

دروغگویی در سیستم سرمایه داری ایران به یک امر عادی و ابزاری تبدیل شده است وگرنه کدام بازنشسته ای است که در این سن بخواهد و یا بتواند فرزندآوری داشته باشد یا به تجدید فراش فکر کند تا قابلیت تخصیص وام را بیابد.

در سیستم اقتصادی و سیاسی نئولیبرالیسم حاکم بر کشور همه خدمات باید به مافیا داده شود. در حقیقت دولت در خدمت ثروتمندان و اصحاب قدرت است نه در خدمت مردم. تمامی قانون های مصوب در مجلس و دستورهای دولتی و بودجه کشور در خدمت مافیاست و مردم ابزاری برای ثروتمندتر شدن این قشر انگل و جنایتکار می باشد.

متاسفانه هیات مدیره های بی حال کانون های بازنشستگی و کانون عالی سرسپرده سرمایه داران به این سخنان بی خردانه هیچ واکنشی نشان ندادند چون خود جزو همان قشر انگل و رانتخوار می باشند.

تحریریه نشریه پیام سندیکا