چگونه قطعه سازان داخلی ورشکست می شوند!

سرمایه داری تجاری سالهاست در دولت های مختلف کشور نفوذ کرده و موضوع وابسته تر کردن اقتصاد ایران به خارج از کشور را اجرایی می کنند. از واردات چوب بستنی و کش شلوار تا قطعات خودرو.

از جمله شگردهایی که برای ورشکسته کردن صنایع قطعه سازی کشور به کار برده می شود، فشارهای غیر واقعی دوایر دولتی به این قطعه سازان می باشد.به عنوان نمونه سازمان تامین اجتماعی و سازمان مالیاتی، زیبا سازی شهرداری که هر کدام به عناوین مختلف به این کارگاهها ی کوچک فشار می آورند تا تعطیل شوند.