صورت جلسه کانون عالی و تهدید بازنشستگان!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با همه هارت و پورت های کانون عالی از جمله آقایان اسدی، بیات، دهقان کیا در مورد اجرای ماده ٩٦ ، بازنشستگان دیدند که این اآقایان نه تنها حرفی برای گفتن نداشتند بلکه مثل یک بچه حرف گوش کن ٣٥ درصد را به سفره های بازنشستگان تحمیل کردند تا خانواده بازنشسته مرگ تدریجی را به دلیل اهمال کاری آقایان پذیرا باشد. این افراد کسانی هستند که با خرج بازنشستگان و دریافت ماهانه های چند ده میلیونی قرار بود خواسته های کارگران را اجرایی کنند که نکردند. اما شیرین کاری آقایان به این موضوع ختم نشد بلکه بازنشستگان مستقل را تهدید هم کردند. در آخرین پاراگراف صورتجلسه کانون عالی، بازنشستگانی که هر هفته برای خواسته های خود دست به تجمع می زدند چنین تهدید شده اند:«در مورد کارهای غیر اخلاقی بعضی از افراد در فضای مجازی که موجب تشویش اذهان بازنشستگان و مستمری بگیران می شود از هیات مدیره و بازرسین کانون عالی می خواهیم با افراد خاطی برخورد لازم و قانونی به عمل آید»

یعنی بازنشستگان مستقل و آگاه سراسر کشور حق ندارد به غلط کاری های این آقایان خرده بگیرند و معترض باشند. البته از تجربه آقای دهقان کیا و عیوضی اعضای هیات مدیره کانون تهران استفاده کرده به بازرسین و هیات مدیره ها گفته اند با بازنشستگان مطالبه گر برخورد کنند. کاری که سال گذشته ]هیات مدیره کانون تهران با تلفن مرتب به پلیس امنیت جهت دستگیری مطالبه گران تهرانی و حتا زنگ زدن به کلانتری برای بازداشت مطالبه گران کردند.

آنچه به بازنشستگان مربوط است، باید این افراد بی مسوولیت و اهمال کار و دنبال منافع شخصی را از کانون ها بیرون کنند. کسانی که از رانت کانون عالی برای خود نه تنها کسب درآمد می کنند بلکه کارخانه های خود را گسترش می دهند.