گزارش جابر بیابانگرد،خبرنگار پیام سندیکا از رانندگان کامیون

423 هزار راننده کامیون در سراسر کشور به حمل و نقل بار مشغولند. حقوق بیشتر این رانندگان به خاطر ناآگاهی از قانون زیرپا گذاشته می شود.این راننده های زحمتکش بابت کمیسیون هایی که بنگاههای باربری از آنان گاهی وقت ها تا 50 درصد می گیرند هیچ سندی دریافت نمی کنند تا بتوانند شکایت بکنند.اعلام بار در پایانه ها توسط دلالان صورت می گیرد و هرکسی که می خواهد زودتر بار بگیرد باید به این دلال ها مراجعه کند و کمیسیون های آنچنانی بدهد

ظلم به راننده ها فقط از طرف بنگاههای باربری نیست ، بلکه راهنمایی رانندگی معاینه فنی اتوبوس ها را که برای تردد در هر شهری صادر می کند را قبول نمی کند و باید به معاینه فنی که پلیس راهنمایی صادر می کند مراجعه کند. این کاغذ بازی ها فقط وقت و انرژی رانندگان را تلف می کند.