اوج بی مدیریتی در ذوب آهن!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، از سال جدید شیر سهم کارگران تاکنون توزیع نشده است و مدیریت برای اعتراضات کارگران عنوان نموده است:«مدیریت جهت روند جایگزینی پیمانکار جدید، در حال مکاتبه است» یعنی آن قدر این شرکت بی در و پیکر است که مدیریت نمی داند پیمانکاری که باید شیر توزیع کند چه زمان قراردادش پایان می پذیرد که حداقل از دو ماه قبل به فکر باشد. البته مدیریت برای بالا بردن سود شرکت عمدن در این کار اهمال می ورزد تا این چند ماه هم هزینه ها را کاهش داده باشد.

البته این بی مدیریتی فقط در این مورد نیست بلکه در سال جدید با یک مدیریت!!!! جهادی ٢٠٠٠ تن ضایعات از محوطه ذوب آهن توسط بسیج!!! جمع آوری شده است. یعنی اینکه هر بخشی ضایعات خود را در محوطه به امان خدا رها می کند. اینکه چرا به انبار ضایعات تحویل نمی شود شاید به این دلیل باشد که آقا دزده هم سهم خود را ببرد.

مدیریت کیلویی بخش مهمی از سیاست های نئولیبرالیسم هار آقازاده های تربیت یافته مافیاست.