نمایندگان واقعی کارگران در ایران هستند!

با کمال احترام به رهبری فدراسيون جهاني سنديكايي اینداستریال
در روز های اخیر مطبوعات مجاز و قانونی کشور حضور هیاتی از جمهوری اسلامی ایران را در اجلاس سالانه سازمان بین المللی کار («آی. ال. او» گزارش کرده اند. این هیات علاوه بر نمایدگان مسئول وزارت کار و همچنین گروه کارفرمایان طبق معمول شامل چند تن تحت عنوان “نمایندگان کارگری” می باشد که در واقع از مهره های دست چین شده از ساختارهای متصل به دولت و تحت کنترل وزارت کار جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است. مایلیم به اطلاع شما برسانیم که با توجه به نادیده گرفتن مکرر قوانین «آی. ال. او» و سندیکاهای کارگری از سوی وزارت کار جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان دست چین شده دولت، هیات ایرانی در بردارنده هیچ نماینده واقعی از طرف کارگران ایران نمی باشد.
سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران ضمن اعتراض به این حضور که با روح پروتکل های مرسوم «آی. ال. او» و عرف بین المللی مغایر است، از رهبری اینداستریال خواهان اقدام قانونی در کنفرانس در انعکاس صدای اعتراض کارگران ایران در رابطه با این بی قانونی باشند.
شما و کنفدراسیون های واقعی سندیکاهای جهان از واقعیت دستمزدهای ۴ برابر زیر خط فقر، نابود کردن خدمات درمانی، نادیده گرفتن و سرکوب سندیکاهای کارگری و نقض مکرر قوانین «آی. ال. او»، از جمله ۳ جانبه گرایی، و این که امسال در تعیین حداقل دستمزد ، مصوبه دولت در رابطه با آن حتا به امضای کارگران حاضر در این هیات هم نرسید، مطلع هستید.
سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران به مثابه یک سندیکای عضو از رهبری اینداستریال تقاضا دارد که ضمن مخالفت با حضور این گروه دست چین شده در هیات اعزامی جمهوری اسلامی ایران که هیچ نمایندگی ای از طرف کارگران ایران ندارند، اعلام کنند که آنان به دلیل عدم رعایت قوانین وجاهت قانونی برای حضور در این اجلاس «آی. ال. او» را ندارند.
واقعیت اینست که نمایندگان واقعی کارگران در ایران حضور دارند و جمعی از آنان به دلیل دفاع حقه از حقوق کارگران و خواست اجرای مقاوله نامه های «آی. ال. او» در زندان بسر می برند.
با تشکر از اقدام موثر شما در این رابطه.

سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران
٤ ژوئن ٢٠٢٤/ ١٥ مرداد ١٤٠٣