آمادگی برای آغاز کمپین سال ١٤٠٣ !

با توجه به هشدارهای داده شده به پیمانکاران و شرکت های مادر برای رعایت مقررات کمپین ٢٠/١٠ و همچنین افزایش حقوق حداقل ٣٥ درصدی و رعایت لیست بیمه های ارسالی مطابق عناوین شغلی و مبلغ پرداختی و نه به صورت کارگر ساده و همچنین رعایت ٢٠ روز کار ١٠ روز مرخصی و اجرای مزایای رفاهی و قانونی مطابق قرارداد با شرکت نفت، گزارشات ارسالی به سندیکای کارگری حاکی از این است، نه تنها در بخشی از پروژه ها ٢٠/١٠ رعایت نمی شود بلکه در موارد بسیاری کمتر از لیست حقوقی کمپین ٢٠/١٠ کارفرمایان دستمزد پرداخت می کنند. آنچه در کمپین سال ٩٩ به عنوان اولین گام برای رهایی از بردگی پیمانکاران برداشته شد نه تنها افزایش حقوق ٣ برابری بود بلکه خط قرمز کمپین عقب نیفتادن حقوق ها بود. در بسیاری از پروژه ها کارگران برای دریافت دستمزدهای خود باید متوسل به اعتصاب شوند که در سال ١٤٠١ طبق توافق صورت گرفته در دفتر مدیریت منطقه ویژه، از سوی مدیریت به همه مراکز پروژه ای تاکید شد نه تنها باید دستمزدها سر هر ماه پرداخت شود بلکه دستورات وزارت کار مبنی بر افزایش دستمزدها بی کم و کاست باید اجرایی شود که این توافق نامه توسط مسوول سندیکای کارگری آقای مازیار گیلانی نژاد و مکاریان نماینده کارگران پروژه ای و از دیگر سو کارفرمایان به ویژه پیمانکاران پتروشیمی بوشهر و شرکت سازه پاد و مهندس موسوی ریاست منطقه ویژه، امضا گردید.

لذا با توجه به زیر پا نهادن این توافق نامه و سرکشی و توهین کارفرمایان به سندیکای کارگری و فعالین کارگری و اخراج کوشندگان کارگری که به دنبال حقوق حقه برادرانشان بودند، به همه کارگران اعلام می کنیم آماده اجرای کمپین ١٤٠٣ باشند که قبلن توسط سندیکای کارگری شرایطش در اطلاعیه های قبلی اعلام گردیده است:

١- از همه کارگران و شرکت های کاریابی و گروههای کاریابی کارگری می خواهیم از ١٥ خرداد از گذاشتن آگهی کار خودداری کنند.

٢- کارگران شاغل کارهای اجرایی خود را به گونه ای طراحی کنند که تا روز اجرای کمپین کار ناتمام نداشته باشند.

٣- به هیچ وجه اجازه ندهیم در محل کار و خوابگاهها تفرقه افکنی و مجادله های تنش زا ایجاد شود.

٤- کارگران از گروههایی که مدیرانش شماره تلفن خارجی دارند خارج شوند تا بهانه به دست حامیان کارفرمایان نیفتد.

٥- یک هفته قبل از آغاز کمپین به همه کارگران اطلاع داده خواهد شد.

٦- کارفرمایان مهلت دارند قبل از آغاز کمپین، مقررات اعلامی از سوی سندیکای کارگری را لحاظ کنند تا از توفان کمپین در امان بمانند.

سندیکای کارگری از همه کارگران انتظار دارد این اطلاعیه را به دست همه کارگران پروژه ای برسانند.

سفره همه کارگران یکی است

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

گروه پایپینگ و اکیپ پروژه ای ها

١٥ خرداد ١٤٠٣