یکشنبه های اعتراض!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، امروز ٢٠ خرداد بازنشستگان تامین اجتماعی در شوش، اهواز، تهران، کرمانشاه و بازنشستگان فولاد در تهران، اصفهان، ساری و فرهنگیان در تهران دست به تجمع زدند. بیش از ١٠٠٠ نفر در این شهرها به تجمع اعتراضی پیوسته بودند. این در حالی است که کارگران ارکان ثالث نیز تهدید به تجمع های اعتراضی خود را در صورت تحقق نیافتن خواسته هایشان، یادآور شدند.

خشم بازنشستگان تامین اجتماعی به دو خبری بود که در هفته گذشته منتشر شد اول فروش نقدی و اقساطی شرکت الومینیوم جنوب برای پرداخت متناسب سازی به جای دریافت طلب های تامین اجتماعی از دولت و دوم فروش سهام بانک رفاه به کارگران و بازنشستگان.

در گزارش های قبلی یکشنبه های اعتراض عنوان کرده بودیم که اعتراضات بی تردید به دلیل گرانی ها و سیاست های ضدکارگری نئولیبرالیستی افزایش خواهد یافت و همچنین بی اعتنایی به خواسته های بازنشستگان و کارگران و دیگر اقشار نیز اوج خواهد گرفت. هر چند که دستگاه سرکوب تلاش دارد با احضار و تهدید و دستگیری و التزام از کوشندگان روند اعتراضات را کند کرده، اما تاکنون موفق نبوده است. از سوی دیگر با گفتگوهایی که بین کنشگران حداقل بگیر و سایر سطوح مستمری بگیران تامین اجتماعی صورت گرفته و ادامه دارد تفرقه ایجاد شده بین این دو مستمری بگیران در روزهای پیش رو مرتفع و افزایش تجمع کنندگان اتفاق خواهد افتاد.

هیات مدیره های کانون های سراسر کشور به ویژه کانون عالی هر روز سرسپردگی و بی عرضگی خود را بیشتر به نمایش می گذارند و با افشاگری هایی که وکیل کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی از فساد و دست اندازی به ثروت بازنشستگان و جمع آوری ثروت از سوی هیات مدیره کانون خبر داده است، بازنشستگانی بیشتری را به خشم آورده و به میدان خواهد کشانید.