مدیریت ناکارآمد در ایران خودرو!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با توجه به گزارشی که سال گذشته در مورد کفش های نامناسب توزیع شده در ایران خودرو و اعتراض کارگران و عودت این کفش ها به انبار به دلیل زخم کردن پای کارگران منتشر نموده بودیم، از سالن رنگ خبر می رسد که تاکنون کفش کار و حوله مربوطه را دریافت نکرده اند. از سوی دیگر کارگران در نامه ای به مدیریت پیشگیری و درمان و رفاه اعلام کرده اند که چرا از سال گذشته تاکنون موضوع کفش ها حل نگردیده و کفش کار به کارگران تحویل نشده است؟

مدیریت پیشگیری و درمان و رفاه اعلام کرده از سال گذشته تاکنون درگیر استعلام از ٥ کارخانه کفش است و هنوز به نتیجه نرسیده اند.

اگر مردم از خودروهای ساخته شده و تحویلی این کارخانه و دیگر کارخانه های خودروسازی معترضند به دلیل وجود چنین مدیرانی است که از تهیه کفش کارکنان خود عاجزاند. متاسفانه بازرسین طب کار شرکت و همچنین وزارت کار چشم کور خود را بر روی این ناکارآمدی بسته و دم نمی زنند. البته این شامورته بازی دلیل دارد و دلیل آن هم این است که مافیا تا از پورسانت خود راضی نشود کفشی به ایران خودرو وارد نخواهد شد. سیاست های نئولیبرالیسم یعنی این.