همبستگی فدراسیون جهانی اتحادیه های معلمان (فیس) با محمود بهشتی لنگرودی

نامه زیر که از طرف فدراسیون جهانی اتحادیه های معلمان (فیس) منتشر شده به روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکار مکانیک رسیده است که متن اصل فرانسوی و ترجمه فارسی آن  را به اطلاع خوانندگان می رسانیم.

رفقای عزیز کانون صنفی معلمان ایران

چند روز پیش خبری در یافت کردیم مبنی بر اینکه محمود  بهشتی سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران، برای سومین بار دستگیر و به 9 سال زندان محکوم شده است. بدنبال این عمل خود سرانه او از اول ماه دسامبر دست به اعتصاب غذا زده وزندگیش در خطر است.

ما با ارسال این پیام خواستار اعلام همبستگی خود را با محمود بهشتی سندیکالیست و کانون صنفی معلمان ایران علیه  این حکم خود سرانه  می باشیم،  وآرزو می کنیم کهفدراسیون جهانیاتحادیه های کارگری تمام امکانات خویش را برای ازادی محمود بکار گیرد تا او بتواند از حقوقش همانگونه که در کنوانسیون حقوق بشر بیان شده است استفاده نماید.

با احترام

دکتر حسن اسماعیل

رئیس فدراسیون جهانی اتحادیه های معلمان (فیس), عضو فدراسیون جهانیاتحادیه های کارگری

بیروت 19 دسامبر 2015

 

Chers Camaradesde la Direction de la Fédération des Enseignants iraniens

Il y a quelques jours, nous avons reçu une information selon laquelle l’éducateur  Mahmoud Bahachti, ancien porte-parole de la Fédération des enseignants iraniens, vient d’être arrêté pour la troisième fois et condamné à neuf ans. Suite à cet acte arbitraire et à la grève de la faim qu’il a commencé depuis le début du mois de décembre, sa vie est en danger.

Nous voudrions, par le présent message, exprimer notre solidarité avec le syndicaliste Mahmoud Bahachti et la Fédération des enseignants iraniens contre la condamnation arbitraire, espérant de que la FSM déploiera tous les efforts possibles auprès des autorités iraniennes dans le but de libérer Mahmoud et de lui permettre d’exercer ses droits tels qu’ils sont exprimés dans la Convention internationales des droits de l’Homme.

Avec mes respects

Hassan Ismaïl

Président de la FISE                                                 Beyrouth, le 19 décembre 2015