گزارش خبرنگار پیام سندیکا

خبر اول:  1400میلیون دندان پوسیده  در دهان ایرانی ها.  

خبر دوم:  44 درصد سالمندان حقوق بازنشستگی ندارند.

در سال 1358 وقتی قانون اساسی نوشته می شد اصل 29 قانون اساسی در رابطه با گسترده تر شدن خدمات بیمه ای و درمانی در آن گنجانده شد که یکی از خواسته های کارگران و سندیکاهای کارگری بود. سئوال این است که چرا بعد از 35 سال از تصویب این قانون درمان رایگان نشده و این اصل از قانون اساسی فراموش گردیده است؟ چه کسانی نمی خواهند همه مردم از بهداشت رایگان، درمان رایگان و زندگی انسانی بهرمند شوند، و در این راه سنگ اندازی می کنند؟ بهداشت رایگان، درمان رایگان، آموزش رایگان طبق قانون اساسی حق همه مردم ایران زمین است که از هزینه کردن از ثروت ملی بدست خواهد آمد.