ماشین کشتار و سرکوب نئولیبرالیسم باید متوقف شود!

در حالی که اختلاس گران، ثروت مردم ایران را به راحتی به یغما می برند کوشندگان کارگری به اعدام محکوم می شوند.
شعبه ۱ دادگاه انقلاب رشت شریفه محمدی فعال کارگری و محیط زیست را به دلیل شرکت در یک تشکل به مرگ محکوم کرده است هر چند که او سالهاست دیگر عضو این تشکل نیست. شریفه محمدی یکی از کوشندگان کارگری و مدنی خوشنام گیلان است. حکم اعدام او نوعی هشدار به همه فعالین گیلانی و کوشندگان کارگری در سراسر ایران است.
این در حالی است که رضا شهابی، حسن سعیدی، داود رضوی از سندیکای کارگران شرکت واحد، رسول بداقی عضو کانون معلمان تهران، به اتهامات واهی رنج زندان می کشند. منوچهر سراج و مهدی توکلی از سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران دو سالی است که به دلیل فعالیت سندیکایی در زندان به سر می برند و عباس دریس کارگر ماهشهری زیر تیغ اعدام است.

با کمپین سراسری ۱۴-۱۴ کارگران پروژه ای که ۲۴ هزار کارگر را به اعتصاب برده است نیز کارگران توسعه فولاد گل گهر سیرجان رحیمی و بهرامی نیز دستگیر و مدت ۱۰ روز است به نقطه نامعلومی برده شده اند. صدها کارگر درگیر اعتصاب ۱۴-۱۴ با پیامک های هشدار دهنده و تهدید آمیز روبرو گردیده اند.
ما ضمن حمایت از بیانیه فعالین اجتماعی گیلان، شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در حمایت از شریفه همیشه شریف، این حکم غیر انسانی را محکوم کرده و از تمام توان و امكانات خود برای حفاظت از جان زندانیان کارگری همت خواهیم گماشت.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران
بازنشستگان سندیکای بافنده سوزنی
بازنشستگان فلزکارمکانیک
بازنشستگان صنعت چاپ
بازنشستگان شهاب خودرو
بازنشستگان مستقل قزوین
بازنشستگان مستقل رامهرمز
بازنشستگان مستقل بابل

۱۶ تیر ۱۴۰۳