یکشنبه های اعتراض!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، امروز ۱۷ تیرماه بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای اصفهان، اهواز، رشت، کرمانشاه، شوش، تهران، دامغان طبق روال همه هفته به خیابان آمدند. در اهواز بازنشستگان شعار:« تامین اجتماعی/ از انحصار دولت/ خارج باید گردد-اجرای همسان سازی/ بدون حقه بازی» را سر دادند. در کرمانشاه متحد بازنشستگان تامین اجتماعی و فرهنگی گرد هم آمده و سخنرانان گفتند که:«با آمدن و رفتن دولت ها هیچ اتفاقی در زندگی زحمتکشان نخواهد افتاد و ما باید به مطالبه گری خود ادامه دهیم» و شعار شریفه محمدی آزاد باید گردد، را دادند. در هفت تپه سخنران نیکوفر گفت:«پیام ما به رییس‌جمهور جدید این است که بازنشستگان مطالبات زیادی دارند و باید به قانون گردن گذاشت» و خواستار آزادی همه زندانیان صنفی به ویژه شریفه محمدی شدند. در تهران نیز بازنشستگان تامین اجتماعی و فرهنگی در اعتراض به همسان سازی مزورانه شعار داده و خواهان آزادی فوری شریفه محمدی شدند.

در رشت هم بازنشستگان با دست نوشته هایی خواهان اجرای صحیح قانون در خصوص مستمری ها و درمان شدند. بازنشستگان فولادی در اصفهان، دامغان، اهواز شعار:« دزدی ها رو کم کنید/ مشکل ما رو حل کنید» دادند و خواستار اجرای صحیح همسان سازی سال۹۹ و سال ۱۴۰۳ و جبران عقب افتادگی حقوق بازنشستگان فولاد شدند.
بی تردید با آمدن دولت جدید نه تنها شعارها تغییر و رادیکال تر خواهد شد بلکه با اجرای همسان سازی مزورانه و واریز ۳ میلیونی به حساب بازنشستگان که فقط یکماه از همسان سازی قول داده شده است، بازنشستگان گول این بازی بچگانه را نخواهند خورد و اعتراضات گسترده تر خواهد شد.

0 views