به محاکمه و پیگرد کوشندگان سندیکایی پایان دهید!

فردا با دادگاهی کردن آموزگاران کانون صنفی معلمان ایران آقایان محمدرضا نیک نژاد، محمود بهشتی لنگرودی، مهدی بهلولی در دادگاه انقلاب در روز 13 دیماه و همچنین احضار کوشندگان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران آقایان ابراهیم مددی رییس هیات مدیره و داود رضوی عضو هیات مدیره سندیکا به دادگاه انقلاب در روز 23 دیماه، همچنین هشت ماه حبس تعزیری از طرف شعبه دو دادگاه انقلاب تبریز برای علی فائض پور که پس از مراسم خاکسپاری شاهرخ زمانی بازداشت شده بود، بار دیگر حذف سازماندهندگان تشکل های صنفی در دستورکار محاکم قضایی قرار گرفته است.

در حال حاضر محمد جراحی از سندیکای کارگران نقاش تهران، بهنام ابراهیم زاده کوشنده کارگری، جعفرعظیم زاده از اتحادیه آزاد کارگران ایران، رسول بداقی و اسماعیل عبدی و علی اکبر باغانی اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران کوشندگانی هستند که به دلیل سازماندهی اعتراضات صنفی در زندان به سر می برند.

ما این موج دوم احضارها را اجرای دستورات صندوق بین المللی پول در راستای حذف قوانین حمایتی از کارگران بخصوص قانون کار و سازمان تامین اجتماعی دانسته و همچنین آماده سازی کارگر ارزان و مطیع برای سرمایه داران ایرانی و خارجی می دانیم. به همین دلیل است کوشندگانی که مطالبات زحمتکشان را سازماندهی کرده اند را می خواهند به بند بکشند تا بتوانند اعتراضات زحمتکشان را مهار کنند. احضار ابراهیم مددی خوشنام ترین سازمانده کارگری آیا جز خالی کردن عرصه برای تصویب دستمزدی خفت بارتر و اجرای تبصره 33 لایحه برنامه ششم توسعه با خارج کردن کارجویان زیر 29 سال از شمول قانون کار، نیست؟

محدود کردن هرچه بیشتر سندیکاهای کارگری و آموزگاری بر ضد منافع زحمتکشان و امنیت ملی و زیر پا نهادن اصول قانون اساسی است و از نظر ما غیرقانونی است. برای سد کردن این روند ضد کارگری جز متحد شدن چاره ای نداریم.

 

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

1394/10/12