*سفره همه کارگران یکی است! کمپین قدرتمند ۱۴-۱۴*

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، در نوزدهمین روز از اعتصاب کارگران پروژه ای (۱۸ تیرماه)، دروغ پراکنی ها و تلاش کارفرمایان برای کشاندن کارگران اعتصابی به محل کار همچنان با شکست روبرو شده است. تلاش سرپرستان و فورمن ها برای ایجاد تفرقه بین کارگران خواستار کمپین ۱۴-۱۴ و انداختن این شایعه بر سر زبانها که« همه به سر کار بر گشته اند» تا کارگران را دلسرد کنند و کمپین ۱۴-۱۴ را به شکست بکشانند، به شدت رواج دارد.
دوستان، با آنکه بارها به شما ثابت شده که رفتن کارگران اعتصابی به سر کار دروغ های است که از سوی کارفرمایان و همه کسانی که دشمن بهبودی وضعیت کارگران هستند پخش می شود و دیدیم که برادران اعتصابی همچنان در خانه هستند.

باز هم می گوییم با اجرای مقررات کمپین ۱۴-۱۴ تعداد حضور کارگران در پروژه ها ۲ برابر خواهد شد، پس نباید از چند روز و حتا چندماه بیکاری نگران شد.
با اجرای کمپین ۱۴-۱۴ بسیاری از کارگران بیکار نیز به سر کار خواهند آمد و سفره همه کارگران رونق می گیرد.
۱۴ روز مرخصی این فرصت را به شما می دهد که از جوانی تان محافظت و بهره ببرید و به خانواده برسید. این ۱۴ روز مرخصی بی دلیل قانون نشده است. ما نباید جوانی مان پر پر شود. همسرانمان بهره ای از زندگی با ما نبرند. فرزندانمان ندانند که معنی پدر چیست.
این پنجمین اعتصاب سراسری ماست و ما بارها تجربه کردیم که بعد از مدتی کارفرمایان به دلیل محدود بودن زمان تحویل پروژه، مجبور خواهند شد مقررات گفته شده سندیکای کارگری در مورد کمپین ۱۴-۱۴ را بپذیرند.
صبور باشیم پیروزی و روزهای خوش در پیش است.

کارگر متحد همه چیز ، کارگر متفرق هیچ چيز