دوشنبه های اتحاد!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، امروز ۱۸ تیر هزاران بازنشسته مخابرات که به قول این بازنشستگان:« مخابرات رها شده/ اسیر قلدر شده» در شهرهای شیراز، تهران، تبریز، ارومیه، سنندج، اصفهان، رشت به خیابان آمده و به آقای پزشکیان پیام دادند تا نتیجه گرفتن از خواسته های خود همچنان در خیابان خواهند ماند. آنان شعار:« مدیر بی لیاقت/ وزیر بی لیاقت/ نمی خوایم نمی خوایم- مدیران دروغگو/ نمی خوایم نمی خوایم – اجرای آیین نامه/ حق مسلم ماست»
سالهاست با اجرای سیاست خصوصی سازی بسیاری از حقوق حقه این کارگران بازنشسته با دستورالعمل های ضد کارگری و زیر پا نهادن قوانین، پایمال گشته است.

این بازنشستگان خواهان:
اجرای بند ۶ و ۹ مصوبه اسفند ماه سال ۸۵ هیات وزیران، اجرای آیین نامه۸۹/۲۴ مرداد سال ۸۹ هیات مدیرها وقت شرکت مخابرات ایران و مطالبات معیشتی چون اجرا شدن همسان سازی حقوق، اجرای تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون خدمات کشوری و تبصره ۲ ماده ۳۳ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و پرداخت رفاهیات و رفع مشکلات مربوطه به بیمه تکمیلی.
آنچه مسلم است در روزهای پیش رو تجمعات پر شورتر و انبوه بازنشستگان مطالبه گر را شاهد خواهیم بود.
اجرای سیاست های نئولیبرالیستی همه را چه شاغل و چه بازنشسته را گرسنه می خواهد.