گزارش خبرنگار پیام سندیکا از صنایع خودرو سازی

کارخانه ساپکو یکی از کارخانه های زیرمجموعه ایران خودروست که تامین کننده قطعه برای این شرکت است.در شرکت ساپکو 70 درصد مهندسین تحمیلی بوده و هیچ تناسبی با شغلی که اشغال کرده اند ندارند، چه به لحاظ دانش و چه به لحاظ لیاقت شغلی. این مهندسین بیشتر از طرف افراد با نفوذ در ارگان های دولتی به این کارخانه ها تحمیل شده و باید در آنجا شاغل باشند.

مشکلات کارخانه های تولیدی خودروسازی کادر اداری است که به کاغذ بازی مشغولند و فقط با توصیه در این واحدها مشغول کارند و به جز ول گشتن و جا اشغال کردن و پول مفت گرفتن و به زیرآب زدن کارگران و همکاران خود کار دیگری ندارند. تغییر مدیران و هیات مدیره های نالایق تاثیری در روند شرکت های خودرو سازی ندارد، چرا که بار اصلی تولید بر دوش کارگران و مهندسین با دانش است. کارخانه ساپکو با تولید قطعاتی که به لحاظ بی کیفیتی به سفارش ایران خودرو تولید می شود سهم به سزایی در تولید محصولات معیوب ایران خودرو دارد.