پیام سندیکا: افشای سیاست حمله به دستاوردهای زحمتکشان

تبصره 24 برنامه ششم با موضوع افزایش سن و سابقه بازنشستگی و تبصره 33 در خصوص پرداخت 75 درصد حداقل دستمزد به کارگران زیر 29 سال از مواردی است که می توان آن را ظلم آشکار نامید. در صورت تصویب و اجرایی شدن تبصره 24  برنامه، محاسبه حقوق بازنشستگی کارکنان دولت به جای آن که بر اساس میانگین حقوق دو سال آخر خدمت باشد، میانگین حقوق 5 سال آخر مبنا قرار خواهد گرفت. برای مثال اگر کارمندی که 30 سال خدمت کرده و میانگین دو سال آخر خدمتش یک میلیون و پانصد هزار تومان بوده، در صورت تصویب طرح جدید، میانگین پنج سال آخر خدمت وی فرضا به یک میلیون خواهد رسید که مبنای پرداخت حقوق بازنشستگی وی خواهد بود.

همچنین دولت می خواهد با تصویب تبصره 33 به کارفرمایان اجازه دهد با اخراج کارگران بیش از 29 سال در مشاغلی که احتیاج به مهارت خاصی ندارد ، با دزدیدن 25 درصد دستمزد کارگران جوان زیر 29 سال را قانونی کرده و اجحاف به کارگران را افزایش دهد.

با پیوستن به سندیکاهای کارگری از نان فرزندانمان محافظت کنیم.