خبرنگار پیام سندیکا از هفت تپه گزارش می دهد

1000 کارگر کارخانه کاغذ سازی کاغذ پارس از صبح امروز در مقابل کارخانه دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب در ادامه اعتصاب های قبل  و به دلیل نگرفتن چند ماهه حقوق و رفتار ناپسند آقای مقدم مدیرعامل و صاحب کارخانه صورت گرفته است. کارگران بیش از 5 ماه است که حقوقشان عقب افتاده و اعتراض هر کارگری به این رفتار هم با اخراج پاسخ داده می شود. مدیرعامل کارخانه با پررویی تمام به کارگرانی که بیش از ده میلیون دستمزد طلب کارند مبلغ 200 یا 300 هزارتومان بطور علی الحساب می دهد. متاسفانه آقای درویشی نماینده انتصابی این کارگران که حتا به اجلاس سازمان جهانی کار هم رفته است ، برخوردی بی تفاوت نسبت به این اجحاف و مشکلات کارگران دارد .