گزارش خبرنگار پیام سندیکا از شرکت واحد

طبق گزارش رسیده از تعمیرگاه سامانه یک شرکت واحد اتوبوسرانی تهرانکارگران فنی این تعمیرگاه به علت فقدان لوله کشی گاز و همچنین نبود گازوییل، از داشتن حمام محروم شده اند. این کارگران مکانیک می بایست پس از خاتمه کار برای زدودن آلوده گی ها به حمام بروند.  همچنین به علت تمیز نکردن سرویس های بهداشتی این تعمیرگاه، کارگران از باید بوی بد و کثیفی را هم در این سرویس های بهداشتی تحمل کنند.
در ضمن مدت دو روز از پرداخت حقوق ماهیانه آذر می گذرد و هنوز شرکت واحد اقدامی برای پرداخت حقوق نکرده است. آیا باز هم شاهد روشن شدن چراغ های اتوبوس ها به نشانه اعتراض خواهیم بود.
برای خبرهای داغ تر با ما باشید.
آدرس تلگرام https://telegram.me/joinchat/B7sghQGMHkHl8SQd2U9yJg