گزارش خبرنگار پیام سندیکا از عسلویه: گزارش دوم

قل مکان کارگران شرکت ستاره تاراز فاز ٢٠و٢١از کمپ نخل تقی به سمت بیدخون در تاریخ ٨/١١/١٣٩۴ که بعد از پایان کار روزانه انجام شد بسیار جای نگرانی داشت؛ چرا که کمپ جدید دارای حشره ریز ساس بود و کارگران خسته بخاطر خارش دست و پا و بدن خودشان دیشب نتوانستند در کمپ جدید بخوابند.  نبود آبگرمکن برای حمام در این هوای سرد و وضعیت بد سرویسهای بهداشتی و نبود آب آشامیدنی مانع از خوابیدن کارگران شد و دیشب با نگرانی خوابیدند و امروز صبح جمعه تاریخ٩/١١/١٣٩۴در ساعات اولیه صبح به خاطر این شرایط نا مساعد اعتصاب کردند…سرپرست شرکت به کارگران وعده داد که در جهت بهتر شدن شرایط، تلاش های لازم را انجام دهد و از کارگران خواست به سر کارشان بروند. کارگران هم با حالتی خواب آلوده مشغول کار شدند…در این اعتصاب ایمنی اویک هم حضور داشت و در جهت درست شدن وضعیت رفاهی و بهداشتی کارگران تأکید کرد.