پیام توافق هسته ای به زحمتکشان ایران

پس از دادگاهی کردن آقایان ابراهیم مددی رییس سندیکا و داود رضوی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد به دلیل سازماندهی کارگران و سپس به دادگاه کشاندن 7 کارگر سنگ آهن بافق به دلیل اعتراض به خصوصی سازی و در پی آن بازداشت 20 کارگر مجتمع مس خاتون آباد به دلیل اعتراض به تغییر وضعیت استخدامی و اخراج در 15 روز اخیر که منتهی به روزهای نشست در رابطه با دستمزد سال 95 است ، ما می پرسیم چه پیامی در این بازداشت ها و دادگاهی کردن ها نهفته است؟

چه خوابی در لایحه توسعه ششم برای زحمتکشان دیده شده است؟ آیا به زعم دولت زحمتکشان باید از حقوق اساسی و انسانی خود دست بکشند؟

در یک هفته جاری بیش از 2000 کارگر در عسلویه، قلب اقتصاد ایران، برای عقب افتادن حقوق 4 یا 5 ماهه خود دست به اعتصاب زدند و بیش از 200 نفر از آنان اخراج گشتند. 400 معدنچی طرزه شاهرود به 4 ماه عقب افتادن دستمزدشان اعتراض کردند. 200 معدنچی ذغال سنگ یورت استان گلستان به 11 ماه عقب افتادن دستمزدشان معترض بودند . اعتراض 200 کارگر نی بر نیشکر هفت تپه بابت بخشی از مزد و مزایای و پاداش بهره وری امسال و سال گذشته در کارخانه تجمع کردند.

وزرای کار، اقتصاد و دادگستری، تا به کی می خواهید با امتیاز دادن به کارفرمایان ، خانواده های زحمتکشان را از دستمزد عقب افتاده اشان محروم کنید؟ و به جای رسیدگی به نقض حقوق انسانی زحمتکشان آنان را به دادگاه بکشانید؟  چطور می شود در روزهایی که دستمزد ماهانه 4 برابر زیر خط فقر کارگران ایران خرج چند روز خانواده های شماست، 11 ماه و یا کمتر دستمزد کارگر به عقب بیفتد و پرداخت نشود؟ و اگر اعتراض کرد او را دادگاهی کرد؟

دوستان کارگر،

 زندانی کردن کوشندگان کارگری و دادگاهی نمودن اینان در دادگاه انقلاب ، آن هم در روزهایی که این انقلاب به دست توانمند ما پی ریزی شده است، و در آستانه نشست های شورای عالی دستمزد برای تعیین دستمزد سال 1395 تنها یک پیام برای ما دارد:  ما به جرم بیرون راندن شاهی فاسد و کارگرکش و سر دادن شعار برابری و برادری و عدالت اجتماعی، به جرم پیکار در جبهه های جنگ و بیرون راندن بنیان گذران داعش از سرزمین کارگریمان ایران ، به جرم کوشش برای داشتن ایرانی آباد و مستقل از بیگانگان به قیمت محروم شدن از ایمنی کار در محل کارخانه، به جرم خواستن بهداشت رایگان – آموزش و پرورش رایگان که در قانون اساسی تاکید شده – به جرم نظارت بر اندوخته هایمان در سازمان تامین اجتماعی به بازهم دستمزدی کمتر از خط فقر محکوم خواهند کرد. وبه جرم اعتراض به این حکم اخراج و زندانی خواهند نمود.

پس از توافق هسته ای سرمایه داری ایرانی و خارجی خواهان کارگرانی مطیع ، ایرانی بدون قانون کار و محیطی برده وار هستند. کارفرمایان امسال تاکید فراوان  به اجرای ماده 41 قانون کار در رابطه با دستمزدها می کنند. چرا که دولت اعلام کرده تورم در اسفند ماه تک رقمی خواهد شد.

ما ضمن اعتراض به عقب افتادن دستمزدهای زحمتکشان، دادگاهی و زندانی نمودن کوشندگان کارگری و دیگر کوشندگان در عرصه های دیگر ،خواهان باز نمودن گفتگوهای کارگری با دولت و کارفرمایان همچون توافق هسته ای هستیم. ما خواهان افزایش قدرت خرید همه زحمتکشان هستیم.و با افزایش دستمزدی که ما را بیشتر فقیر کند مخالفیم

کارگران ، سندیکاهای کارگری ، انجمن های صنفی مستقل کارگری، 

تنها اتحاد ما می تواند سرمایه داری را به پای میز مذاکره بکشاند. برای دفاع از دستمزدهایمان و آنچه درقانون برایمان پیش بینی شده است باید متحد شد.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک  12 بهمن 1394