22 بهمن دیگری در راه است!

110 سال از خواست برابری،برادری و انقلاب مشروطیت و 37 سال هم از روزی که مردم، رژیم فاسد و آدمکش پهلوی را سرنگون کردند ، می گذرد.

ما خواستار عدالت و دستیابی همه مردم از ثروت ملی بودیم. ما خواستار تغییر مجلس فرمایشی و بله قربان گو به مجلسی که همه مردم بتوانند انتخاب کنند و انتخاب شوند ، بودیم. ما خواستار آزادی بیان و پس از بیان بودیم. ما خواستار لغو شکنجه و دستگیری افراد برای ابراز عقیده ای مخالف حکومت بودیم. ما خواستار آزادی فعالیت سندیکاهای کارگری و احزاب بودیم. تا نظارت بر دولت، قوه قضاییه،مجلس و پاسخگو بودن این نهادها در مقابل مردم،بودیم. ما خواستار رفع بیسوادی، فقر ورفاه برای همه مردم بودیم.

ما هنوز هم خواستار عدالت خانه ای مستقل از قدرت حاکمه و مجلسی مستقل و نمایندگانی شجاع و خواستار تحقق آرمان های انقلاب 57 هستیم.

حیدرخان عمواوغلی مهندس برق،سیدمحمد دهگان رییس اتحادیه های کارگری 1301، سیدجعفر پیشه وری مدیر روزنامه حقیقت ارگان اتحادیه های کارگری1301، سید محمد تنها مسوول اتحادیه بافندگان اصفهان1307، علی امید رییس شورای متحده مرکزی زحمتکشان خوزستان 1325، وارطان سالاخانیان کارگر کفاش1332، اسکندر صادقی نژاد- جلیل انفرادی- ناصرگارسچی اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران فلزکارمکانیک 1345، محمدجانجانیان عضو هیات مدیره سندیکای کارگران بافنده سوزنی 1357، هدایت اله معلم کارگر آلمینیوم کار و عضو هیات مدیره سندیکای کارگران فلزکارمکانیک 1362 کشته، آواره، بیکار و زندانی نشدند که نئولیبرالیسم در ایران حاکم شود.

اینان خواهان جامعه ای بدون فاصله طبقاتی ، آموزش و پرورش – بهداشت- مسکن رایگان، آزادی فعالیت سندیکاهای کارگری و احزاب و نهادهای غیر دولتی بودند.

 ما هنوز هم خواهان اجرایی شدن خواسته های انقلاب مشروطیت و بهمن 57 هستیم و برایش مبارزه می کنیم و جان می بازیم. چون کشور کارگریمان ایران را آباد و مستقل می خواهیم. به آرمان های کارگریمان وفاداریم، چون آینده ای بدون فقر را برای فرزندانمان مهیا خواهیم کرد.

مازیار گیلانی نژاد عضو سندیکای کارگران فلزکارمکانیک