تاریخچه سندیکای کارگران ساختمانی

” نوشته حاضر بخشی از تاریخ مبارزات سندیکاهای کارگری ایران را روایت می کند. بخصوص کوشش هایی که بعد از کودتای آمریکایی 28 مرداد 1332 ، دوره ای 25 ساله از مبارزات کارگران سندیکایی و سندیکاهای کارگری از 1332 تا 1357 که کمتر به آن پرداخته شده و این دوره از مبارزات جنبش کارگری در هاله ای از ابهام مانده است. این تاریخچه نشان خواهد داد که نقش سندیکاها در دوره دیکتاتوری چیست و کوشندگان کارگری چه نقشی را می توانند ایفا کنند. وهمچنین در دوران رشد جنبش ملی و آزادیخواهی سندیکاهای کارگری چگونه عمل خواهند کرد.

در حقیقت پاسخی است به آنانی که نمی خواهند به نقش و وظایف طبقه کارگر در دوره فترت توجه کنند و صد البته به سلطنت طلبانی که تبلیغ می کنند دستاوردهای کارگری توسط محمدرضای فاسد و کارگر ُکش به کارگران داده شده است. این نوشته تقدیم می شود به کوشندگان گمنام کارگری تا به آخر استوار که از 28 مرداد 1332 تا 1357 کوشیدند و نامی از آنان در میان نیست.”

تاریخچه سندیکای کارگران ساختمانی

تاریخچه سندیکای کارگران ساختمانی – پیوست