اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

hafttape

کارگران نیشکر هفت تپه نسبت به بازنگری غلط و ضد قوانین کاربه طبقه بندی مشاغل این مجموعه تولیدی دست به اعتصاب زدند. ۲۰ سال است که در این مجموعه تولیدی طبقه بندی مشاغل صورت نگرفته بود و یکی از خواسته های کارگران نیشکر هفت تپه از سالها پیش این بوده است. متاسفانه مدیر عامل قبلی آقای کاظمینی که هفته ای یکبار به این مجموعه سر می زده و اصلا هیچ گونه حرکت مثبت در رابطه با مدیریت صحیح برای این مجموعه جهت بیرون آمدن از بحران و بهبود شرایط تولید برنداشته بود در یک عمل ضد کارگری زیر این طبقه بندی مشاغل را امضا کرده و پس از به تایید رساندن به اداره کار شوش از کارخانه رفته است. مدیر عامل جدید هم نمی دانیم خبری از این کار درد یا نه؟

شورای اسلامی کار که با تقلب به سرکار آمده و همگی کارمند می باشند طرفدار این طبقه بندی هستند چرا که با افزایش حقوق روزانه تا ۱۱۰۰۰ تومانی روبرو شده اند. در این بین کارگران با افزایش ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ تومانی روبرو هستند. البته یکی از شاهکار ی آقایان این بوده که حتا بسیاری از کارگران را از گروه ۱۲ به گرو۱۰ تنزل دادند تا افزایش دستمزد کمتری نصیب کارگران شود.برای مثال کارگری با ۱۶ سال سابقه و مدرک دیپلم با افزایش ۲۰۰۰ تومانی روبرو شده است و یا کارگری با ۱۸ سال سابقه فقط ۲۴۰۰ تومان.بعضی از کارگران را هم عنوانی شغلی دیگری داده اند مثلا استادکار جوشکار را در این طبقه بندی کارگر ساده فضای سبز نام داده اند.در صورتی که کارمندان با دوسال سابقه و مدرک لیسانس ۸۰۰۰ تومان افزایش دستمزد داشته است. این گونه طبقه بندی کردن که در راستای ضایع کردن حقوق کارگران با همکاری مدیرعامل قبلی و شورای اسلامی کارکه همگی کارمند هستند مانند مهندس سواری و مهندس کیارسی و با همدستی اداره کار شوش صورت گرفته.در این طبقه بندی ضد قانون کار ملاک فقط مدرک تحصیلی قرار گرفته نه سابقه کاری.
تنها در طبقه بندی مشاغل نیست که کارمندان بیشترین حقوق و مزایا را می گیرند. هروقت برای کارگران امتیازی تعلق بگیرد آنان هم سهم می برند در آخر سال عیدی و پاداش مانند کارگران می گیرند . آما اگر دولت به کارکندان امتیاز بدهد اینان آن امتیاز را برای کارگران منظور نمی کنند.
کارگران نیشکر هفت تپه ضمن مردود شمردن این گونه طبقه بندی، خواستار طبقه بندی طبق قانون کار هستند. اخبار تکمیلی را به محض رسیدن منتشر خواهیم کرد.

روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
۱۳۹۳/۰۷/۰۹
ساعت ۱۰ صبح