گزارش خبرنگار پیام سندیکا از هفت تپه

فروش غیر قانونی نیشکر هفت تپه به بخش خصوصی-

اعلام این خبر و ورود کارگران به این موضع در شب گذشته ، باعث گردید شبانه نماینده مجلس شهر به تهران رفته و با لغو  فروش غیر قانونی به این قضیه خاتمه بدهد. مافیای مالی ایران در پی خرید کارخانه ای است که در خاورمیانه بی نظیر است و می تواند در صنایع قندی منطقه را بی نیاز کند. و در این راه مدیران بی لیاقت با سو مدیریت و بدهکار کردن هرچه بیشتر و کارشکنی در روند تولید به مافیا کمک می کنند.