گزارش خبرنگار پیام سندیکا از شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

خبر اول: طی خبر های رسیده از سامانه یک اتوبوسرانی تهران تعداد 31 دستگاه از اتوبوس هایی که برای نصب شیشه متوقف شده اند به علت پرداخت نکردن مبلغ 90 میلیون بدهی به مجموعه ، از آمار اتوبوسها ی خطوط خارج گردیده اند. این موضوع فشار مضاعف بر روی دیگر رانندگان را به همراه داشته است. معلوم نیست مدیریت سامانه یک بودجه ارسالی از مرکز را در چه جایی هزینه می کند که برای شیشه اتوبوس ها به بی پولی بر خورده است.
خبر دوم: کارگران خدماتی توقفگاه غرب فاقد امکانات لازم از جمله دستکش می باشند.
خبر سوم: یکی از مشکلات کارکنان سامانه یک عدم سرویس رفت و آمد برای رسیدن به محل کار می باشد.بطوریکه برخی از این کارکنان از وسایل نقلیه شخصی جهت آمدن به سرکار استفاده می کنند.