گزارش خبر نگار پیام سندیکا از هفت تپه

در حالی که شرکت هفت تپه برای پرداخت حقوق ماههای دی و بهمن اعلام بی پولی کرده است. در ماههای اخیر شاهد استخدام بی رویه در این کارخانه هستیم. این افراد که بیشتر از اعضای خانواده های مدیرعامل شرکت آقای کاظمی هستند از شادگان و اهواز ثبت نام کرده و به استخدام شرکت پذیرفته می شوند. خنده دار آنجاست که آقای ساکی که مسوول استخدام است نیز از اعضای فامیل آقای کاظمی است. حتا خانم حمادی که منشی مدیرعامل است نیز از فامیل های مدیرعامل محترم می باشند. این افراد که زیر نظر پیمانکاران کار می کنند هنوز بعد از ماهها حقوقی هم دریافت نکرده اند.و این درحالی است که شرکت بیش از 2 میلیارد فقط باید هزینه این تازه استخدام شده ها را بدهد. جالب این جاست که این استخدام ها نه برای بخش انبار و کشاورزی که به نیرو احتیاج دارند بلکه برای بخش حراست، مهندسی، و اداری استخدام شده اند. با توجه به اینکه کارگران بومی شوش  بیکارند و اولویت استخدام باید با آنها باشد دلیل آوردن نیرو از شادگان و اهواز بسیار مشکوک است.

در سه سال گذشته پاداش  و لباس کار هر ساله داده نشده، کفش کار امسال به کارگران داده نشده ، شیر که اصلن نمی دهند و بابت غذا هم فقط 2500 تومان داده می شود. برای کارگران کشاورزی سرویس رفت و آمد وجود ندارد و کارگران با وسیله های خود به سرکار می آیند.

کارشناسان کارگری عقیده دارند که کاظمی ها وظیفه دارند این کارخانه را به ورشکستگی بکشانند و با آمدن سرمایه داری خارجی به آنها فروخته شود.فامیل این آقا هم در زمان فروش مبالغی گرفته و کارخانه را ترک کنند. زمین های کشاورزی نیشکر هفت تپه بیش از 18 هزار هکتار است که هر هکتار با قیمتی از 50 الی 80 میلیون قیمت گذاری می شود.