گزارش خبرنگار پیام سندیکا از ایران خودرو

طی دوهفته اخیر بازهم روزجمعه را در ایران خودرو ، روز کار زده اند که با بی اعتنایی و اعتراض کارگران روبرو شده است. در آخرین اعتصاب غذا در ایران خودرو، مدیرعامل به کارگران قول داد که چنانچه اعتصاب غذای خود را بشکنند: 1- روزهای تعطیل و جمعه را کار اعلام نخواهند کرد.

2- از هر سالن نماینده ای برای پی گیری مشکلات و ایجاد تشکل کارگری انتخاب خواهد شد.

3- طبقه بندی مشاغل هم اجرایی خواهد شد.

مدیرعامل، هاشم گدا ( لقبی که کارگران ایران خود رو به مدیرعامل داده اند)، با اضافه کردن مبلغی طبقه بندی مشاغل را فراموش کرد. نماینده گانی که از سالن ها انتخاب شده بودند پس از چندی سرگردانی از یادها رفتند. و حالا هم که روزهای جمعه را روز کار اجباری اعلام کرده است.   8/12/94