گزارش خبرنگار پیام سندیکا از کارگاههای فلزکاری

خبر اول: در کارگاه های زیرزمینی که عمدتا زنان و دختران جوان در آنها مشغول کارند، متاسفانه برای هشت ساعت کار مبلغ 400 هزار تومان حقوق دریافت می کنند و باید 3 ساعت در روز هم اضافه کاری اجباری کنند تا دریافتی اشان به 560 هزار تومان برسد. در این کارگاه ها از دستکش، ماسک، لباس کار، کفش کار، شیر، …. خبری نیست.

خبر دوم: در کارگاه های فلزکاری از شنبه این هفته 8 اسفند ، کارگاهها تعطیل و برای تسویه حساب کارگران گفته شده 25 اسفند در کارگاهها حضور یابند. هر ساله موضوع عیدی و پاداش آخر سال مورد اختلاف کارگران و کارفرمایان این واحدهای تولیدی چند نفره و یا چند ده نفره ، بوده است.

خبر سوم: بسیاری از کارفرمایان کارگاه های کوچک اعلام کرده اند که اگر حداقل حقوق از 10 درصد بیشتر باشد کارگاه هایشان را در سال جدید تعطیل خواهند کرد.     

8/12/94