پیام سندیکا 45 ماه اسفند منتشر شد

نشریه کارگری پیام سندیکا، پیام آور سندیکاهای کارگری ایران شماره 45 اسفند 94  بصورت الکترونیکی و چاپی منتشر شد. در این شماره می خوانیم: