“این ره که تو می روی به ترکستان است!”

اطلاعیه ای از سوی گردانندگان سایت سندیکای کارگران شرکت واحد منتشر گردیده که در آن اینجانب مازیار گیلانی نژاد را به سواستفاده از آرم و نام سندیکای مزبور متهم کرده است.

این اطلاعیه تاییدی است بر نفوذ و اعتبار نشریه پیام سندیکا که به مدت هفت سال منتشر و در دسترس کارگران بصورت چاپی قرار می گیرد. که در این مدت درجلسات سندیکای کارگران شرکت واحد پخش میگردید و هنوز هم پخش می شود.

از جمله اتهامات من که در این اطلاعیه آمده است :«« ازجمله وی برخی از رویدادهای اعتراضی کارگران شرکت واحد را به خود منتسب کرده است، و اخیرا با سواستفاده از عدم آگاهی برخی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد و در اقدامی تفرقه افکنانه دست به ایجاد کانال تلگرامی  جعلی به نام «فعالین سندیکای کارگران شرکت واحد» زده است  »»

البته دوستان می توانند به نشریه های پیام سندیکا مراجعه و اخبار سندیکای واحد را مشاهده کنند که آیا به خود منتسب کرده ام یانه؟ آدرس سایت دو زبانه سندیکای کارگران فلزکار مکانیکsfelezkar.com  می باشد که می تواند گواه بر این ادعا باشد.

ایجاد کانال تلگرامی از سوی فعالین سندیکای واحد که به عملکرد گردانندگان سایت معترض هستند صورت گرفته است. و اخبار موجود در کانال نیز نه تنها به من منتسب نیست بلکه فعالین با ارسال اخبار خود به این کانال ، مشکلات و کمبودهای خود را بیان نموده اند . آدرس کانال تلگرامی فعالین سندیکای واحد

 که دوستان می توانند به آن مراجعه و صحت و سقم گردانندگان سایت شرکت واحد را دریابند.telegram.me/sherekatvahed و جالب این جاست که در این کانال از کارگران خواسته شده است به سندیکای واحد بپیوندند و نه به مازیار گیلانی نژاد.

 آنچه که گردانندگان سایت سندیکای کارگران شرکت واحد باید پاسخگو باشند این سوال است که چگونه اخبار و مشکلات رانندگان به جای سایت سندیکا دراین کانال منتشر می شود؟ چرا فعالین سندیکای شرکت واحد این مطالب را به قول شما در اختیار مازیار گیلانی نژاد می گذارند ولی از دادن به شما امتناع می کنند؟ کافی است در سایت سندیکای واحد وارد شوید تا مشاهده کنید که چرا اطلاعیه های جورواجور در این سایت هست ولی از مشکلات کارگران خبری نیست؟

سالهاست نشریه پیام سندیکا توانسته است با فعالیت کارگران هوادارش به زبان گویای کارگران تبدیل شود. که در این بین مشکلات رانندگان شرکت واحد نیز پوشش داده شده است. در دوماه اخیر پیام سندیکا توانسته است زبان گویای کارگران شرکت واحد شده و اخبار آنان را درج نماید در صورتیکه این حجم از اخبار را شما در یکسال 94 و دو ماه امسال را در سایت سندیکا نمی بینید. چرا؟؟

چرا گردانندگان سایت سندیکای کارگران واحد از درج اخبار و مشکلات رانندگان شرکت واحد امنتاع می کند؟ اگر این گردانندگان به جای نشستن پای کامپیوتر و سایت بازی به میان رانندگان می رفتند ، بی تردید مشکلات رانندگان و پرسنل شرکت را فهمیده و برایش چاره جویی می کردند. چرا خبرنگاران پیام سندیکا توانسته اند این اعتماد را بوجود بیاورند و مشکلات کارگران واحد را دریافت کرده و منتشر کنند؟ اما شما نه؟ آیا عمدی در کار است که این مشکلات منتشر نشود تا حاشیه امنی برای گردانندگان سایت بوجود آید؟ این حاشیه امن برای کیست؟ سندیکا یا گردانندگان سایت؟

گردانندگان سایت بگویند چه منفعت مالی و معنوی از سوی سندیکای واحد و یا اخبار و درج مشکلات رانندگان شرکت واحد برای مازیارگیلانی نژاد داشته است؟

اما سخن بر سر این موارد نیست. گردانندگان سایت سندیکای واحد در یک کلام نتوانسته اند به وظایف خود به درستی عمل کنند و برای سرپوش گذاشتن به این انفعال مازیارگیلانی نژاد را مورد حمله قرار داده اند.

اما دوستان نکته ای مهمی در این اطلاعیه است و باید به آن توجه کرد. در این اطلاعیه به مدیران شرکت واحد تلویحا گفته می شود که مشکلات را تاکنون نه ما بلکه مازیار گیلانی نژاد منعکس می نموده است. چرا که کافی بود گردانندگان سایت فقط مطرح می کردند که این کانال از آن ما نیست . نه آنکه عمدا نام مرا به میان بیاورند.

بیش از 30 سال است که کار و فعالیت مازیار گیلانی نژاد رسیدگی به مشکلات کارگران است و از هیچ تیر تهمتی هم نترسیده است. بارها در مقالاتم نوشته ام که اتهام کوشندگان سندیکایی دفاع از منافع زحمتشان است و به آن افتخار می کند.

پیام سندیکا کماکان به درج مشکلات کارگران خواهد پرداخت.

مازیارگیلانی نژاد 2/3/95