گزارش خبرنگار پیام سندیکا از ذوب آهن اصفهان

خبر اول: با تاسیس شرکت پویش ساخت ، پویش خدمات و…. بخشی از کارگران و کارکنان ذوب آهن به این شرکت ها منتقل خواهند شد. شرکت ذوب آهن دلیل این انتقال را درآمد زایی و کاهش هزینه و اقتصادی نمودن تولید عنوان نموده است.

باید پرسید که این درآمد زایی چرا در خود ذوب آهن نباید صورت بگیرد؟ و توجیه شرکت های گوناگون در ذوب آهن چیست؟ ایا پیش درآمدی برای تکه تکه کردن ذوب آهن و فروشش به غیر نیست؟

خبر دوم: در سال 94 با تجهیز بیمارستان شهید مطهری به بخش دندانپزشکی با یونیت های مجهز و خرید تجهیزاتی به مبلغ 600 میلیون تومان و به کارگیری پزشکان متخصص در بخش های ارتوپدی ، دندانپزشکی، زنان و زایمان امیدواریم بخش آی سی یو هم در این بیمارستان راه اندازی شده و بخش اورژانس بیمارستان هم گسترش یافته و سی سی یو این بیمارستان هم به لحاظ پزشکی اصلاح شود. تا خدمات رسانی را به کارکنان شرکت به نحو احسن ارایه کند.