گزارش خبرنگار پیام سندیکا از شرکت واحد

انتخابات دست ساز شرکت واحد چگونه انجام شد
 
انتخابات شوراهای فرمایشی سامانه 5،4،3،2 و اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی در مورخه های 23 و 95/03/24 طبق روال سالیان گذشته با اجبار، تخلف و تقلب برگزار گردید. جهت آشنائی بیشتر مخاطبین که خود با توجه به شناخت از شرایط محیط کاری چه در انجام حین خدمت و چه در برگزاری انتخابات نمایشی  شوراهای اسلامی کار که هر کدام بعنوان یک فرد آگاه اشراف کامل به موضوع دارند به اختصار مواردی را
بیان میداریم
طی گزارشات رسیده از سامانهای مذکور عوامل مدیران مناطق، طی یک فراخوان و بسیج کردن جیره خواران خود از همه ابزارهای لازم جهت رای گیری زوری از قبیل ارتقاء گروه و رتبه، تائید ساعت کار، پرداخت وام،،،،،، استفاده کرده تا بتوانند بار دیگر خوش خدمتی خود را از اربابانشان با گرفتن پاداش (ابقاء در پست خود) را فراهم نمایند.
در حالیکه شکایت هائی از روند انتخابات هیئت تشخیص در سامانه ها توسط پرسنل در وزارت کار در حال پیگیری بود، عوامل کارفرما و حراست با هماهنگی اداره کار استان نسبت به ضرب الاجعلی شوراها اقدام نمودند. با مراجعات حضوری اعضای سندیکا با مسئولین وزارتخانه وارائه مدارک و تخلفات شوراها، توسط آقای دلاور نظری معاون کل تشکلات کارگری نامه ای مبنی بر توقف برگزاری انتخابات را به اداره کار استان ارسال نمودند. متاسفانه طی بده بستان اداره کار استان و شرکت واحد در ادوار گذشته در توجیه به خبر نداشتن نامه با موضوعیت توقف انتخابات طی یک عملیات ضربتی رای گیری اجباری را با اتمام رساندند. نمایندگان انتصابی توسط مدیران، در حالی جشن قهرمانی خود را به کارگران تبریک میگویند که به چشم خود شاهد دستگیری آقای مرتضی کمساری یکی از اعضاء سندیکا در سامانه 3 توسط حراست و اجرائیات نیروی انتظامی بودند.
در حالیکه آقای علیرضا توسلی از دیگر اعضای سندیکا توسط معاون بهره برداری  و اجرائیات نیروی انتظامی سامانه 5 از محل اخذ رای به بیرون رانده میشود.
در جائیکه در سامانه 4 تائید ساعت پایان کار کارگران منوط با رای آنها در پای صندوق پیش چشمان مدیریت و حراست میباشند.
سئوال اینجاست: آقایان به اصطلاح نماینده کارگر، چگونه با برخوردهای ذکر شده در بالا جرات اعتراض به اربابان خود را نداشته اید؟ همچنان که در این مواقع خود را در گوشه ای پنهان می نمائید، چگونه در 2 سال فعالیت تان خواستار گرفتن حق و حقوق کارگران می باشید؟
با توجه به پیشینه و خیانت های شوراهای دست ساز مدیران در طول عمر فعالیت شرکت واحد تا امروز، توجه شما مخاطبان محترم را به مدارک زیر جلب می کنیم