” فریاد اعتراضت طنین انداز شد “

جعفرعزیز! آنچه تو می خواستی، طنین انداز شدن صدای اعتراضت به لایه های زیرین جامعه بود که، انجام پذیرفت.
ما، همه زحمتکشان و آزادیخواهان در اعتراض به امنیتی شدن فعالیت های صنفی خواهیم کوشید. به اعتصابت خاتمه بده!
تاریخ در مورد عملکرد ما و حاکمان قضاوت خواهد کرد.

ناصر زرافشان؛ کانون نویسندگان ایران
اکبرمعصوم بیگی؛ کانون نویسندگان ایران
بکتاش آبتین؛ کانون نویسندگان ایران
علیرضا عباسی؛ کانون نویسندگان ایران
علی اکبر پیرهادی؛ سندیکای شرکت واحد
کیومرث الفتی؛ سندیکای کارگران شرکت واحد
علی نوری شاد؛ سندیکای کارگران شرکت واحد
علی اکبر نظری؛ سندیکای کارگران شرکت واحد
کاظم فرج الهی؛ انجمن صنفی روزنامه نگاران آزاد
بابک پاکزاد؛ انجمن صنفی روزنامه نگاران آزاد
علی اصغر ذاتی کانون صنفی معلمان ایران
حسین امیدی؛ سندیکای کارگران نقاش تهران
مازیار گیلانی نژاد؛ سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
محمد اکبری؛ سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
حمید شرقی؛ سندیکای کارگران فلزکارمکانیک.

اصلاحیه درخواست جمعی از اعضای کانون نویسندگان  ، انجمن صنفی روزنامه نگاران آزاد و سندیکاهای کارگری ایران از جعفر عظیم زاده

با درود

با توجه به تکذیبیه (انصراف )آقایان رسول بداقی ، محمود بهشتی لنگرودی و اسماعیل عبدی ؛ نام این دوستان از بیانیه ی منتشر شده حذف می گردد . لازم به ذکر است که طبق توافق بعمل آمده با این دوستان – از طریق آقای علی اصغر ذاتی ، عضو کانون صنفی معلمان – نامشان در این درخواست آمده بود .
با مهر و سپاس