گزارش خبرنگار پیام سندیکا از ایران خودرو

1- بعد از عید نوروز فشارکاری در ایران خودرو افزایش یافته و خطوط تولیدی سرعت شان بیشتر شده است. بطوریکه قبل از عید هر سالن 30 تا 35 دستگاه در ساعت تولید داشت که در حال حاضر که در نیمه دوم خرداد ماه هستیم به ساعتی 40 دستگاه رسیده است. این نوع افزایش سرعت خطوط جز خستگی بسیار زیاد و عصبی شدن کارگران که متاسفانه به خانه هم برده می شود نتیجه دیگری ندارد. روزهای جمعه را هم با اینکه عنوان می شود اضافه کاری دلبخواه است اما هر کسی که جمعه ها برای اضافه کاری نیاید بعدا هم در مبلغ آکوردش و هم در بستن قراردادش تاثیر خواهد داشت یعنی اگر قرارداد  قبلا ششماهه بسته شده به دلیل نیامدن به اضافه کاری به سه ماهه تبدیل خواهد شد.

این هم نوعی دیگر از فشارهای وارده به کارگران است که مدیریت البته بصورت داوطلبانه!!!!! به کارگران می آورد.

 

2- علیرغم آنکه سابقه کار کارگران زیادی بالای دهسال به بالاست ولی تاکنون اقدامی جهت رسمی کردن کارگران قراردادی از طرف شرکت ایران خودرو انجام نگرفته است.