جعفر عظیم زاده باید آزاد شود!

با توجه به وخامت وضع جسمانی جعفر عظیم زاده بعد از 50 روز اعتصاب غذا و بستری شدنش در بیمارستان سینا مقام های رسمی باید با پاسخ به خواست های قانونی و منطقی این فعال کارگری به این شرایط که می تواند به یک فاجعه انسانی منتهی شود، نقطه پایان بگذارند. جعفرعظیم زاده در اعتراض به امنیتی کردن تلاش های کوشندگان صنفی در حفاظت از دستاوردهای کارگریشان، دست به اعتصاب غذا زده است. خواست جعفر عظیم زاده در رابطه با اینکه اتهام او را “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور”اعلام کرده اند ، اينست كه آن را ملغی کنند. او یک فعال سندیکایی است و به «جرم» فعالیت های سندیکائی اش در زندان است.

ر اجلاس هیات اجرائیه کنفدراسیون سندیکایی «اینداستریال» که در خرداد ماه جاری در آلمان برگزار شد، به پیشنهاد سندیکای فلزکارمکانیک ایران مسئله برخورد امنیتی مقامات ایرانی با کوشندگان سندیکایی مطرح شد و خواسته کارگران ایران مبنی بر اینکه دولت فعالیت سندیکاهای کارگری در ایران را رسماٌ بر اساس مقاوله های جهانی به رسمیت بشناسد و اجرایی شدن آن را تضمین کند، مورد توجه قرار گرفت. رهبری اینداستریال به نمایندگی از طرف 50 میلیون اعضای خود در این اجلاس مصوب کرد که در این رابطه با یک کارزار بین المللی موثر دولت ایران را مجبور به اجرای مقاوله نامه های 87 و 98 سازمان جهانی کار بکند.
 
در کنفرانس سالیانه یونیسیون هم که در روزهای اخیر در شهر ساحلی برایتون در جنوب شرق انگلستان برگزار می شود فعالان حقوق بشر و کوشندگان مدافع حقوق سندیکایی در ایران کارزار وسیعی را سازمان داده اند. در پاسخ به درخواست کمیته دفاع از حقوق مردم ایران (کودیر) در همین رابطه در روز اول کنفرانس یونیسون که با یک میلیون و سیصد هزارنفر عضو بزرگترین سنیکای کارگران بخش دولتی و عمومی است، آقای «دیوید پرنتیس»، دبیر کل، در سخنرانی افتتاحیه خود در جلسه گردهمایی بین المللی کنفرانس که با حضور همه مهمانان بین المللی و نمایندگان کنگره برگزار شد، به اعتصاب غذای طولاني جعفر عظیم زاده، وضعيت نگران كننده فيزيكى و سلامت او و خواست های قانونی او اشاره کرد. آقاى پرنتيس از مقام هاى دولت خواست كه جعفر عظيم زاده را از زندان آزاد كند.
دبیر کل یونیسون همچنين حمایت پیگیر سندیکای خود را از مبارزه کارگران ایران برای حقوق حقه خود اعلام کرد و همبستگی سندیکای خود با کارگران و فعالان سندیکایی زندانی ایرانی را مورد تاکید قرار داد.
 
سندیکای کارگران فلزکار مکانیک قدردانی خود از کوشندگان دفاع از حقوق سندیکایی، نهاد های سندیکایی بین المللی و همچنین از «کودیر» در رابطه با انعکاس پیگیر اخبار کارگری ایران و سازمان دادن کارزارها و تلاش های بین المللی در رابطه با مشکلات و مبارزات برحق کارگران ایران اعلام می دارد.
 
ما همه کوشندگان کارگری، سندیکاهای کارگری و همبستگان بین المللی جنبش کارگری ایران را فرا می خوانیم که با ، هماهنگ کردن و گسترش فعالیت هایمان همه باهم تلاش کنیم ، که امکان تحقق آزادی ها و حقوق سندیکایی را فراهم کرده و جعفر عظیم زاده هم، آزاد و سلامت به آغوش خانواده اش برگردد.
 
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک اول تیرماه 1395