کارگران از مشکلات کاری در کوره بلند شماره 2 ذوب آهن به خبرنگار پیام سندیکا می گویند

آتشکار: گرمای تابستان و خروج مود مذاب 1800 درجه گرما تاثیرات گوناگون روحی و روانی در افراد این کار بخصوص آتشکاران می گذارد. مشکلات ما بیماری زایی نوع کار و عدم محاسبه سختی کاری مناسب می باشد. ولیکن متاسفانه انصاف در این سالها آنهم در ذوب آهن مفقود شده است.آتشکار: گرمای تابستان و خروج مود مذاب 1800 درجه گرما تاثیرات گوناگون روحی و روانی در افراد این کار بخصوص آتشکاران می گذارد. مشکلات ما بیماری زایی نوع کار و عدم محاسبه سختی کاری مناسب می باشد. ولیکن متاسفانه انصاف در این سالها آنهم در ذوب آهن مفقود شده است.

مکانیک تجهیزات: سرویس و نگهداری رولیک های سرند و غربال گری، نوار نقاله، بونکرها، اسکیپ های کوره بلند باعث گرد و غبار، پله های فراوان، آلودگی صوتی از سختی های این کار است. متاسفانه به کار ما اهمیت لازم را نداده و تجهیزات مورد نیاز را در اختیارمان نمی گذارند. از حقوق هیچ نمی گوییم که می تواند انگیزه خوبی برای این شغل و نگاه به کارگران این بخش باشد.

برقکار: تجهیزات ما کامل نیست و جرثقیل برای تعمیرات نیست. ما با خطر مذاب مواجهیم و به دلیل محیط کار پرخطر کارمان خشن و با سختی های فراوان روبروست که توجه مدیریت ذوب آهن را می طلبد. ما خواستار مزایای شغلی به تناسب کاریمان، توجه به رفاهیات کارگران این بخش و سایر بخش های خطرناک و احترام به افراد و اهمیت به کارمان می تواند در روحیه بخشی به کارگران انگیزه ایجاد کند. متاسفانه علیرغم اهمیت و حساسیت این کار و مرتبط بودن فعالیت مدیریت راه آهن و ترابری با خط تولید، مشاغل ما کار خدماتی محسوب می شود. کاش مدیران ما همانقدر که به استانداردهای جهانی اهمیت می دادند به این موضوع هم اهمیت می دادند که کارگران هم رشته ما در جهان چگونه کار و دستمزد می گیرند.