گزارش خبرنگار پیام سندیکا از ایران خودرو

از روز 2 شهریور تعطیلات تابستانی کارگران کارخانه ایران خودرو آغاز گشت. متاسفانه امسال هم همچون سال های گذشته برای 10 روزتعطیلی کارگران که به سفر می روند و نیازمند پول هستند تا تعطیلات خوبی را با خانواده به سر ببرند ، پولی ریخته نشد.

با برداشته شدن تحریم ها و سیل واردات قطعات، در بسیاری از خطوط سرعت کار افزایش یافته است.  در اتاق رنگ طی ششماهه اول سال سرعت کاری از 30 دستگاه در ساعت به 40 دستگاه رسیده که نسبت به ششماهه اول سال گذشته دوبرابر گشته است. در بخشی از خطوط از جمله ال 90 این سرعت از 10 دستگاه در ساعت به 40 دستگاه رسیده است.

با این سرعت کار و افزایش تولید مدیریت خود را به نشنیدن صدای کارگران که خواهان پرداخت رکود تولید هستند زده است. مدیریت برای این افزایش تولید به فکر دادن پاداش هم نیست.

مدیریت ایران خودرو خود را برای اعتراضات کارگران برای بعد از تعطیلات آماده کند.