گزارش خبرنگار پیام سندیکا از شرکت های ساختمانی

یکی از شگردهای این روزهای شرکت های ساختمانی چه در تهران و چه در عسلویه و در جای جای ایران دیر پرداخت کردن دستمزد کارگران است. در شرکت های ساختمانی دیر دادن سه ماه حقوق کارگران به یک امر عادی تبدیل شده است. به عنوان نمونه شرکت هاب بزرگ ساختمانی که در اتوبان تهران کرج و در مجاورت دریاچه چیتگر فعالیت های ساختمانی می کنند و در سایر شهرستان ها هم پروژه دارند با دیر پرداخت کردن حقوق کارگران حداقل سه ماه و گاه 5 ماه به سود های افسانه ای دست پیدا می کنند.

شرکت….. که در تهران 2 پروژه و در خارج از تهران 3 پروژه هم زمان را پیش می برد 800 کارگر و مهندس برایش کار می کنند. اگر متوسط دریافتی این کارگران ماهانه 1میلیون و نیم باشد ، ماهانه 1 میلیارد و دویست میلیون تومان شرکت باید به کارگانش پرداختی داشته باشد. وقتی 3 ماه این حقوق را دیر پرداخت می کند ، 3 میلیاردو 600 میلیون تومان همیشه دستمزد کارگران را نزد خود بلوکه کرده است و تازه در ماه چهارم اولین حقوق را کارگر دریافت می کند.

سود این 3 میلیارد و 600 میلیون تومان حقوق بلوکه شده کارگران ماهانه چقدر می شود؟ و این دزدی اشکار را چرا دولت و وزارت کار برخورد نمی کنند؟