گزارش خبرنگار پیام سندیکا از ذوب آهن

یکی از انگیزه هایی که باعث رشد و شکوفایی هر مجموعه ای می شود ، انگیزه کارکنان و خلاقیت نهفته در آنهاست . به ویژه در صنعت .
با خلاقیت کارگران و کارکنان مکانیک تولیدات کک و مواد شیمایی و به جهت صرفه جویی در منابع مالی ، امکان استفاده از پاکت گریفرانبار که در حوضچه رسوب باتری 3 امکان پذیر گردید.
از مدیرعامل آقای صادقی انتظار می رود که برای رشد دادن خلاقیت کارگران و کارکنان ذوب آهن به کارگران متخصص اعتماد کرده و برای این گونه کارها خلاقانه و بالا بردن انگیزه کارگران پاداش مناسبی در نظر بگیرند.