خبرنگار پیام سندیکا از نیشکر هفت تپه گزارش می دهد

امروز سوم مهر 1395 حدود 120نفر ازکارگران روزمزد شرکت نیشکر هفت تپه بدلیل اخراج توسط کارفرما جلوی درب ورودی شرکت اعتصاب کردند.این افراد که از اول سال استخدام شده  بودند، در این مدت نه حقوقی به آنها پرداخت و نه بیمه آنها واریز شده است. این کارگران خواهان پرداخت مطالبات خود  و بازگشت بکار هستند.