گزارش خبرنگار پیام سندیکا از مشکلات کارگران آگلومراسیون ذوب آهن

1-دریافتی های کارگران این بخش کم بوده و باعث فشار روحی و روانی به خانواده ها شده و طبعن بر روی انگیزه های رشد بهره وری هر کارگری اثر گذاشته است. دستمزد کارگران باید متناسب با کارشان باید باشد .

2- چرا مدیریت در خصوص بدهی های شرکت به کارگران توضیح نمی دهد

3- طبق قوانین، تبدیل وضعیت به قرارداد کارمعین باید با گروه و کار همسان باشد . ولی در این قسمت افراد بین 2 تا 3 گروه تنزل دارند چرا؟

4– کارگران خواهان پاسخ مدیران به پرسش هایی که تاکنون مطرح شده است ، هستند.

5- متاسفانه پرسنل اتاق فرمان با حکم اپراتور فرمان ، کار دیسپاچری و هماهنگی با کلیه قسمت های کارخانه را انجام می دهند

6- چرا کارگران با تجربه این قسمت در تبدیل وضعیت قرارداد کار معین برای کار غیر مرتبط به بخش های دیگر منتقل می شوند. در صورتی که چنین نیرویی در همین بخش مورد نیاز است.

7- کارگران قرارداد معین با توجه به داشتن تجربه بالا و مدرک تحصیلی معتبر همچنان دارای گروه پایین شغلی هستند.

8- کارگران بهره برداری دارای کاری بسیار سخت و آلوده بوده و این افراد پس از 15 الی 20 سال کار دچار صدمات جسمی می شوند. متاسفانه مدیریت ، بخشی از کارگران دارای محدودیت را مازاد و اضافه دانسته و این کارگران کارشان را از دست می دهند. چرا باید این نوع مدیریت و نگرش در بین مسوولین رواج داشته باشد.

9- چرا مسوولین به فکر صرفه جویی نیستند؟ مدیران می توانند در صرفه جویی برق و استفاده از لامپ های کم مصرف اقدام کنند.

10- چرا سختی کار کارگران طرح قائم که چند ماه است برقرار شده و قبل از آن در حدود 20 ماه ، سختی کار و گروه این کارگران پرداخت نشده است.

11- در طرح قائم مدیریت الگومراسیون که با کمبود نیروست اراده ای هم برای تکمیل نیرو ندارند. متاسفانه به کارگرانی که وظایف محوله را به بهترین وجه انجام می دهند ، گروه شغلی اشان درست محاسبه نمی شود

12- کارگران اپراتور آبرسانی این قسمت در گروه شغلی متصدی انرژی و سیالات با گروه شغلی 6 محاسبه شده اند. در صورتیکه قبل از تبدیل وضعیت، گروه شغلی بالا و دریافتی بیشتری داشتند.