گزارش خبرنگار پیام سندیکا از ذوب آهن

مشکلات مالی ذوب آهن از کجا ناشی می شود

کارخانه ذوب آهن اصفهان کارخانه منحصر به فردی است که در خاورمیانه وجود دارد و تولیداتش می تواند خاورمیانه را تامین کند. متاسفانه به دلیل بی لیاقتی مدیران قبلی و وزرای بی دانش رو به ورشکستگی می رود.

یکی از مشکلات مالی این مجموعه به دلیل خریداری نکردن محصولاتش توسط صنایع داخلی و واردات فولاد از هند و چین می باشد.

البته نباید موضوع بازار یابی برای محصولات فولادی ذوب آهن را در خارج از کشور از نظر دور داشت. موضوعی که به تازه گی در مدیریت فعلی ذوب آهن از اولویت ها قرار گرفته است.

برای حل مشکل مالی ذوب آهن سندیکای کارگران فلزکارمکانیک به دولت پیشنهاد می دهد که وزرای راه و صنایع، خرید های فولادی خود را از ذوب آهن در صدر خریدها قرار داده و طبق مصوبه ای از کارخانه های زیر نظر خود بخواهد که کالاهای مورد نیاز خود را از ذوب آهن تهیه کرده و از خرید از دلالان خوداری کنند.

همچنین آقای صادقی مدیرعامل ذوب آهن باید برای خلاقیت کارکنان پاداش های چشم گیری در نظر بگیرد. همچنین با امار درست از انبارها ، قطعاتی را که قابل استفاده است را به جای فرستادن به انبار آهن قراضه ها جدا نموده و مصرف و یا تبدیل به احسن کنند. همچنین با استفاده از خلاقیت و پیشنهادات کارگران، قطعات را تعمیر نموده به خط تولید بازگردانند. مانند پاکت های گریفرانبار.

همچنین کسانی که با دلالان زد و بند کرده و قطعات سالم را از انبار به ضایعات آهن قراضه می فرستند برخورد قاطع نموده و نظارت شدید بر خرید ماموران خرید شرکت داشته باشند .

همچنین با فشار بر وزارت بازرگانی از محصولات بی کیفیتی که به نام ذوب آهن به فروش می رود جلوگیری کنند.