گزارش خبرنگار پیام سندیکا از فاجعه زیست محیطی در نیشکر هفت تپه

با خریداری شدن شرکت نیشکر هفت تپه توسط بخش خصوصی، مدیریت در اولین گام نه تنها کارگران را اخراج کرده است بلکه به اموال شرکت هم رحم نکرده و هر چیزی را به پول تبدیل می کند.

با دستور اقای سیامک افشار مدیرعامل جدید شرکت، قطع درختان اوکلاتوس شرکت از امروز 6 مهرآغاز گردیده است. این درختان که در طی سالها کاشته شده است سایبانی است برای آبیاران شرکت که در وقت خستگی و گرمای طاقت فرسا از آن استفاده می کنند. اما مهمتر از همه، این در ختان که در محیطی بیش از 12 هزار هکتار قرار دارند و تعدادشان بیش از 3000 اصله درخت است باعث خنکی هوا، جلوگیری از انتشار گرد و خاک که بطور متوسط در سال 100 کیلو غبار را به خود جذب کرده و از انتشار آن جلوگیری می کند.

این مدیریت قرار بوده است که برای سرمایه گذاری وارد این مجموعه شود نه اینکه سرمایه این شرکت را بفروشد و جنگلی را به بیابان تبدیل کند. آنچه برای بومیان منطقه حایز اهمیت است نابودی این درختان و ضربه کاری به محیط زیست منطقه است. که متاسفانه محیط زیست منطقه هم واکنشی در خور از خود نشان نداده است.

از قطع این درختان فیلمی توسط کارگران گرفته شده است.