سندیکای کارگران فلزکارمکانیک به کمپین « من درياچه اروميه هستم » پیوست

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک در راستای حفظ محیط زیست از دستبرد سرمایه سالاران و  داشتن اکوسیستمی پاک و زنده و متنوع و به کمپین احیای این چرخه حیاتی پیوست. از همه هوادران و اعضای سندیکا می خواهیم در این کمپین بصورت پویا و فعال شرکت کنند.  اگر يك ميليون امضا  جمع شود سازمان ملل تمام توان خود را برای احيای درياچه ی اروميه بكار خواهد گرفت. هر چند می دانیم با آمدن زحمتکشان این کمپین از مرز میلیون ها امضا خواهد گذشت.

دوستداران می توانند با ارسال عدد ١ به ٣٠٠٠٧٠٤٠ کمپین را امضا كنند.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

7/7/95