گزارش خبرنگار پیام سندیکا از نیشکر هفت تپه

در جریان بازدید استاندار از بخش شاوور تعدادی از کارگران شرکت نیشکرهفت تپه با تقدیم نامه ای به امضای بیش از 250 کارگرمراتب اعتراض خود را در خصوص عملکرد مالکین جدید شرکت وعدم اجرای تعهدات قانونی توسط کارفرما را به اطلاع استاندار رساندند که طبق درخواست اقای شریعتی تعدادی ازکارگران روز دوشنبه 5 مهرماه به استانداری مراجعه و مشکلات خود را با ایشان در میان گذاشتند از جمله مواردی که کارگران به آن معترض بودند وابسته دانستن کارگران معترض به بیگانه و خارج کشور بود که باعث نارضایتی شدید انها شده است. کارگران خواستار معذرت خواهی مدیر عامل 28 ساله هفت تپه طبق قانون مطبوعات هستند. استاندار قول پیگیری و حل مشکلات داده و عنوان نموده اند که خریداران به ایشان متعهد شده اند طبق قانون به وظایف خود عمل کرده و مطالبات کارگران، بازنشسته ها، نی بران، ماشین های استیجاری، 6ماه بیمه معوق کارگران روز مزد و طلب پیمانکاران را پرداخت نماید . اعتراضات مکرر اخیر در شرکت باعث نگرانی مسوولین شهرستان و استان شده است.