ششمین سال انتشار نشریه کارگری پیام سندیکا بر جنبش سندیکایی تهنیت باد!

سلام ،سلام  سنديكا

يئنه قاپئنى  دؤيدؤ

سنديكانين  پيامى

سلام ،سلام سنديكا

اى جانيمين  دوامی

دينم ده ايمانيم دا

داماريمدا  قانيم دا

مسلكيم ، مراميم دا

سنديكانين مرامى

بوگؤنؤمون داياغى

قارانليغين  چيراغى

صاباحيمين بايراغى

سنديكانين قيامى

 

ترجمه:

به خانه ام دوباره آمد، پیام آور سندیکا، سلام سلام سندیکا، قدرت دهنده جانم

دینم و ای ایمانم، همچو خون در رگهایم، ای مسلک و مرامم، مرام من سندیکاست.

تکیه گاه امروزم، چراغ شب های تارم، ای پرچم فردایم، تلاش های سندیکا

 

کارگرفلزکار شاعیر ذوالفقار کمالی